หอการค้าระยอง จับมือ 3 สถานประกอบการ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับคณะบริหารธุรกิจและคณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี สร้างความร่วมมือทางวิชาการ พัฒนาทักษะและความชำนาญทางวิชาชีพแก่นักศึกษา

0
4488

วันที่ 24 พ.ค. 66 ที่สำนักงานหอการค้าจังหวัดระยอง ได้จัดให้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างคณะบริหารธุรกิจและคณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรีกับหอการค้าจังหวัดระยองและ 3 สถานประกอบการในพื้นที่จังหวัดระยอง โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาริชาติ คุณปลื้ม รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรพงศ์ จันทร์งาม รองคณบดีคณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี เป็นผู้แทนร่วมลงนามกับนายพิธพร สมะลาภา ประธานหอการค้าจังหวัดระยองกับผู้แทนสถานประกอบการ 3 แห่งในจังหวัดระยอง ซึ่งประกอบด้วยบริษัท สตาร์ มันนี่ จำกัด(มหาชน) โรงแรมโกลเด้นซิตี้ระยอง และบริษัท กงพัฒนา เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด

สำหรับสาระสำคัญในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกันในครั้งนี้ มีด้วยกัน 4 ข้อ1.เพื่อร่วมกันส่งเสริมความรู้ด้านการประกอบธุรกิจ การพัฒนาศักยภาพในการเป็นผู้ประกอบการยุคใหม่และการบัญชี
2.เพื่อร่วมกันพัฒนาทักษะและความชำนาญทางวิชาชีพ
3.เพื่อร่วมมือกันออกแบบหลักสูตร โครงการอบรมหรือการให้คำปรึกษาเพื่อบริการวิชาการสู่สังคม
4.เพื่อให้การสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน การฝึกงาน สหกิจศึกษา หรือการบูรณาการการเรียนกับการทำงาน

ทั้งนี้โดยมุ่งเน้นเพื่อร่วมมือกันสนับสนุนและส่งเสริมความร่วมมือเพื่อเป็นประโยชน์ร่วมกันของทุกฝ่าย…..