สมาคมโรงแรมระยองจัดเสวนาพิเศษเสริมความรู้ด้านกฏหมาย

0
389

วันที่ 24สิงหาคม 2566 สมาคมโรงแรมจังหวัดระยองโดย คุณพิศมัย ศุภนันตฤกษ์ นายกสมาคมโรงแรมจังหวัดระยองได้จัดให้มีการเสวนาหัวข้อที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งกับการประกอบธุรกิจโรงแรมได้แก่ “กฎกระทรวงกำหนดลักษณะอาคารประเภทอื่นที่ใช้ประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ. 2566 กับการขออนุญาตโรงแรมขนาดเล็ก” โดยได้รับเกียรติจาก คุณธวัชชัย สุภาผล โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระยอง คุณมโนสิทธิ์ แจ้งจบ ประธานอนุกรรมการขับเคลื่อนโรงแรมขนาดเล็ก คุณสริญทิพญ ทัพมงคลทรัพย์ นายกสมาคมท่องเที่ยวเกาะเสม็ด ร่วมเสวนา

โดยมีดร.อบรม อรัญพฤกษ์ ที่ปรึกษาสมาคมโรงแรมจังหวัดระยอง เป็นผู้ดำเนินรายการ และ ดร.อภิชาติบุตร รอดยัง ผู้อำนวยการเขตพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออก สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล(depa)ยังได้ให้เกียรติบรรยาย ในหัวข้อ “การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล เพื่อเพิ่มรายได้และลดค่าใช้จ่ายในธุรกิจโรงแรม”อีกด้วย

การเสวนาและการบรรยายในครั้งนี้ ผู้ประกอบกิจการโรงแรมทั้งที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจโรงแรม และ โรงแรมขนาดเล็กที่ยังไม่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมได้รับทราบแนวทางในการนำอาคารมาดัดแปลงหรือเปลี่ยนการใช้งานประเภทอื่นมาประกอบธุรกิจโรงแรมได้ ภายใต้ข้อกำหนดตามกฎกระทรวงกำหนดลักษณะอาคารประเภทอื่นที่ใช้ประกอบธุรกิจโรงแรม

นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมรับฟังการเสวนายังได้รับความรู้ และ แนวทางในการใช้ประโยชน์จากผังเมือง EEC ขั้นตอนการขออนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม การใช้เทคโนโลยีและดิจิทัล เพื่อเพิ่มรายได้ และลดค่าใช้จ่ายในการบริหารกิจการโรงแรมในการนี้มีสมาชิกสมาคมโรงแรมจังหวัดระยอง และ ผู้ประกอบกิจการโรงแรมในพื้นที่จังหวัดระยองให้ความสนใจเข้าร่วมรับฟังจำนวนประมาณ 120 คน